Voorwerp

Deze privacy policy (de Privacy Policy) is opgesteld door Fuss Agency BV, met maatschappelijke zetel te Stadswaag 14 bus 5, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0767967905 (hierna de

“Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd).

 

De Privacy Policy informeert bezoekers van de volgende website: www.fuss.agency (hierna de “Website” genoemd) over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

De Privacy Policy is een uiting van het voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd).

 

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

 

Met “persoonsgegevens” wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres

weergegeven in het punt “contactgegevens” van de Privacy Policy.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

 

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt, volgens de modaliteiten en

principes hierna beschreven, de volgende persoonsgegevens:

• het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de

Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;

• het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft

ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de Website, door

via e-mail te communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke, door deel te nemen

aan discussiefora, door zicht te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel

van de Website, enz.;

• het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de

Website werden bezocht;

• alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van

enquêtes en/of een inschrijving op de Website, of door zich te identificeren om toegang te

verkrijgen tot een beperkt deel van de Website.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens gegevens verzamelen die geen persoonlijk

karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten

niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt

geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor ieder doeleinde worden gebruikt,

bijvoorbeeld om de Website te verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te

verbeteren of om publicaties te verbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.

In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder

persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze

gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van

de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd, omdat de link tussen de

persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens is tenietgedaan.

Wijze van gegevensverzameling

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens op volgende manieren:

 

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:

• het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten

betreft;

• het versturen en opvolgen van bestellingen en facturen;

• het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten

door de Verwerkingsverantwoordelijke;

• het versturen van promotiemateriaal;

 

• het beantwoorden van vragen van de gebruikers;

• het realiseren van statistieken;

• het verbeteren van de kwaliteit van de Website en de producten en/of diensten door de

Verwerkingsverantwoordelijke;

• informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de

Verwerkingsverantwoordelijke;

• commerciële prospectie;

• toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die

nog niet in deze Privacy Policy werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de

Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te

gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de

mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.

 

Gerechtvaardigde belangen

 

Bepaalde verwerkingen door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gegrond op de wettelijke

basis van zijn gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met

de naleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker meer

informatie wenst over de verwerkingsdoeleinden gegrond op het gerechtvaardigd belang,

wordt deze uitgenodigd contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (zie

“contactgegevens” in deze Privacy Policy).

 

Duurtijd van de bewaring

 

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart in het algemeen de persoonsgegevens enkel in de

periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en

in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 10 jaar bewaard na beëindiging van de

contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk

stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar

werden gemaakt.

Uitoefening van rechten

Met betrekking tot alle rechten die hieronder worden vermeld, behoudt de

Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor de identiteit van de betrokken persoon na

te gaan.

Deze bijkomende informatie zal binnen een termijn van één maand na de aanvraag door de

betrokken persoon worden gevraagd.

Toegang tot de gegevens en kopieën

De gebruiker kan kosteloos zijn geschreven correspondentie verkrijgen of een kopie van de

zijn persoonsgegevens die verwerkt werden door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eiser van alle redelijke

kosten, op basis van de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de

gebruiker gevraagd wordt.

Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op

elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal de

kopie van zijn gegevens aan de betrokkene gecommuniceerd worden uiterlijk een maand na

ontvangst van zijn aanvraag.

Recht op verbetering

De gebruiker kan op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien

deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn

gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt

de aanvraag behandeld binnen de maand na het indienen ervan.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

De gebruiker kan op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke

situatie, zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:

• wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan

wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

• wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde

belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en

fundamentele vrijheden van de betrokkene niet boven dat belang prevaleren (met name

wanneer de betrokkene een kind is).

De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren,

indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking

rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de

 

•Website formulier

•Free Rescources

 

1

 

gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van

een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de

gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt

“bezwaar en klachten” van de Privacy Policy.

De gebruiker kan zich op ieder moment, zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze,

verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld

werden om aan commerciële prospectie te doen (hierin begrepen profilering).

Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of

historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening

Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn

persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke

situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de

uitoefening van het openbaar gezag.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de

Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk

binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient deze zijn antwoord te

motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te

verlenen.

Het recht op beperking van de verwerking

De gebruiker kan de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in

volgende gevallen:

• wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die

de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken;

• wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking

verkiest boven de uitwissing van de gegevens;

• wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of

verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de

doeleinden van de verwerking;

• gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet

te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke

nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de

Verwerkingsverantwoordelijke en deze van de gebruiker.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de

beperking van de werking wordt opgeheven.

Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

De gebruiker kan de uitwissing verkrijgen van zijn persoonsgegevens, indien één van de

hierna bepaalde motieven van toepassing is:

• de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de

verwerking;

• de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is

geen juridische grondslag voor verdere verwerking;

• de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor

verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met

betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);

• de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;

• de persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te

leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de

Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;

• de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van

diensten die zich tot kinderen richt.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

• van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije

meningsuiting en het recht op informatie;

• van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die

verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht

van één van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of

wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan

wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

• van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied

van de volksgezondheid;

• van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang,

voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op

voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking

onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen;

• van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in

rechte.

 

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de

Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk

binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dient hij zijn

antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de

gebruiker te geven.

Het recht op « gegevensoverdraagbaarheid »

De gebruiker kan op ieder ogenblik vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te

bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met

oog op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke:

• indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde

processen; en

• indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een

overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens

het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op

hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere

verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch

mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die

noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening

van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de

Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met

zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die

samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering

van de producten of de levering van diensten.

In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met

direct marketingdoeleinden of om commerciële prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier

voorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van

zijn gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.

Gezien deze overdracht gegrond is op basis van de toestemming van de gebruiker, kan deze

laatste op ieder ogenblik zijn toestemming opnieuw intrekken.

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire

bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden,

onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, deze

Privacy Policy naleven.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van

de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van

een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.

Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie

door de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Veiligheid

 

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische

maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de

verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen

voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te

beschermen gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van

kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de

verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of

verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de

industriële standaard.

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen

teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies,

misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

Ingeval de persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geschonden

zouden worden, zal deze snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen en aan de

situatie te verhelpen.

De Verwerkingsverantwoordelijke brengt de gebruiker hiervan op de hoogte wanneer de wet

hem daartoe verplicht.

 

Bezwaren en klachten

 

De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op

het volgende adres: Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel. Tel. + 32 2 274 48 00. Fax. + 32 2 274

48 35, contact@apd-gba.be.

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de bevoegde rechtbanken.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

De gegevensbeschermingsfunctionaris van de Verwerkingsverantwoordelijke is Niels van der

Veen.

 

2

 

Zijn gegevens zijn de volgende: Stadswaag 14, bus 5, 2000 Antwerpen, België,

niels@fuss.agency.

Contactgegevens

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en

toegankelijkheid van de Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke

contacteren:

Per e-mail: niels@fuss.agency.

Per post: Turnhoutsebaan 180, 2970 Schilde, België.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgisch recht.

De rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement zijn bevoegd in geval van

geschil: Antwerpen.

 

Diverse bepalingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de

bepalingen van deze Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden

met melding wat hun inwerkingtreding betreft.

Deze versie van de Privacy Policy dateert van 10/03/2023.